Avís Legal

CONDICIONS GENERALS

Introducció Normativa

1.Continguts
2. Requisits de participació i accés
3. Continguts aportats per l’usuari
4. Limitació de Responsabilitat de Ens Autònom Serveis Municipals de        Comunicació de Lloret de Mar
5. Cessió de drets
6. Enllaços a la Web
7. Comentaris de continguts
8. Política de Privacitat i Cookies
9. Cancel·lació dels serveis
10. Modificació de les Condicions Generals de Pàgines Web i Apps
11. Fur
12. Acceptació de les Condicions Generals

Introducció Normativa

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i l’article 4, apartat Quatre de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web accessible des de les següents urls: //https://www.novaradiolloret.org/; //http://www.novaradiolloret.cat/ ; //http://www.novaradiolloret.cat/ (en endavant la Pàgina Web), que Ens Autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar (en endavant NOVA RÀDIO LLORET) posa a disposició dels usuaris d’internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.

NOVA RÀDIO LLORET ofereix a través de Pàgines Web i Xarxes socials diversos ‘Serveis’ la prestació dels quals queda condicionada a l’acceptació plena i incondicional pel destinatari dels mateixos de totes i cadascuna de les presents condicions generals, la qual cosa constitueix condició imprescindible per a poder participar en qualsevol dels Serveis existents o que es creïn o posin a la disposició del públic en el futur. La utilització de la Pàgina Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de tots els termes i condicions generals descrits.

Les presents condicions generals no constitueixen tota la normativa aplicable als Serveis. En concret, Nova Ràdio Lloret podrà oferir o prestar Serveis a través de la Pàgina Web que estiguin subjectes a les seves pròpies condicions particulars, i en aquest cas les mateixes seran comunicades als Usuaris amb anterioritat. La participació en cadascuna de les activitats o la recepció dels serveis subjectes a condicions particulars serà en tot cas prova de l’íntegra i total acceptació d’aquestes. En aquests supòsits, les condicions generals s’aplicaran en tot allò que no estigui regulat en les condicions particulars i que no resulti contradictori.

NOVA RÀDIO LLORET compleix amb la normativa vigent en matèria de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra normativa vigent a cada moment, considerant que tant la Política de Privacitat com la Política de Cookies constitueixen condicions generals indispensables de la Pàgina Web i d’obligada acceptació pels Usuaris.

1. Continguts

L’Usuari reconeix i accepta que els elements i utilitats integrats dins de les la Pàgina Web estan protegits per la legislació sobre drets d’autor, de propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa la titularitat d’aquests (entre altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, estructura i disseny, selecció de materials usats) corresponen en exclusiva a NOVA RÀDIO LLORET.

L’Usuari no està autoritzat per a reproduir, comunicar, distribuir ni transformar els continguts inclosos en la Pàgina Web sense el previ consentiment exprés de Nova Ràdio Lloret.

2. Requisits de participació i accés

Per a participar en les activitats i Serveis de la Pàgina Web és necessari: (i) tenir almenys 16 anys, (ii) tenir residència legal en el territori d’Espanya i (iii) complir els requisits que en cada cas s’identifiquin.

S’estableix la possibilitat de poder participar en la Pàgina Web bé per mitjà de l’ús de registre especifico, com mitjançant de xarxes socials. Això comporta l’acceptació de les condicions generals i Política de Privacitat, tant de la xarxa social de la qual provenen l’Usuari, com de la Pàgina Web.

3. Continguts aportats per l’usuari

En el cas d’aportació de continguts (material audiovisual, fotos, vídeos, àudio, o creacions literàries) per part d’Usuaris de la Pàgina Web l’Usuari haurà de proporcionar la informació que li sigui requerida, en relació amb l’origen i titularitat dels continguts i el procediment pel qual el participant els hagi obtingut. Aquesta informació haurà de ser veraç i comprovable en el cas que Nova Ràdio Lloret així ho requereixi.

L’Usuari haurà de confirmar a NOVA RÀDIO LLORET el següent:

a) Que és el titular dels drets d’autor, que en el seu cas es generin, sobre els continguts o el material que envia, que aquests són originals i no constitueixen un plagi d’una obra de tercers, o en el seu cas que manté tots els drets i autoritzacions necessàries.

b) Que en cas de tractar-se de fotografies i/o vídeos en els quals apareixen persones diferents a l’Usuari, aquest compta amb les autoritzacions preceptives dels afectats per a cedir a Nova Ràdio Lloret els drets que es derivin de l’ús d’aquest material.

Una vegada posat a la disposició del públic qualsevol contingut a la Pàgina Web, estaran a la disposició de tercers a tot el món.

c) Que els continguts que aporta no contenen cap virus o altres elements que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la Pàgina Web.

Nova Ràdio Lloret es reserva el dret a rebutjar l’admissió, publicació, mostra o transmissió de qualsevol contingut, a la seva discreció, en funció de la línia editorial d’aquesta a cada moment, per la qual cosa la recepció dels continguts a la Pàgina Web no implica, en cap cas, cap obligació de Nova Ràdio Lloret de posar-los a la disposició dels Usuaris.

En cas que NOVA RÀDIO LLORET descobrís, bé de manera directa o a través de sol·licituds o requeriments de tercers, l’existència de continguts que poguessin infringir la legalitat vigent o drets de tercers, les presents condicions, les normes de funcionament de la Pàgina Web o la utilització de les mateixes amb finalitats fraudulents o il·lícits i/o no autoritzats pels presents termes legals, Nova Ràdio Lloret es reserva el dret, sense necessitat d’autorització prèvia, d’eliminar d’aquests continguts infractors o implementar qualsevol altra mesura que consideri necessària per a evitar la continuïtat en la comissió de l’il·lícit o de la infracció detectada. Idèntica mesura serà aplicable en cas que es detecti una utilització que, per les seves característiques com ara grandària, format o similars, dificultin el funcionament de la Pàgina Web.

4. Limitació de Responsabilitat de NOVA RÀDIO LLORET

NOVA RÀDIO LLORET garanteix que:

Actua de bona fe i no es fa responsable, directa o subsidiàriament, de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels continguts allotjats en la Pàgina Web.
No es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, entre altres, per errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat o transmissió de virus malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho a la Pàgina Web .
Es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.
NOVA RÀDIO LLORET no serà responsable de les infraccions realitzades per qualsevol Usuari de la Pàgina Web, en relació amb:

a) les que es refereixin a drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

b) dret d’intimitat personal, honor i/o pròpia imatge de tercer.

c) Dels danys que l’Usuari pogués sofrir a conseqüència de la consulta o l’ús dels continguts oferts per tercers, a través de pàgines a la qual l’Usuari accedeixi a través de links, botons, bàners etc., inclosos a la Pàgina Web.

NOVA RÀDIO LLORET no garanteix que les Web i contingut de tercers als quals l’usuari pogués accedir des de la Pàgina Web compleixi amb la normativa aplicable a l’activitat de dites terceres, havent de remetre’s a dita tercera qualsevol reclamació per danys i perjudicis que aquests incompliments poguessin causar-los.

L’Usuari accepta la seva responsabilitat i les conseqüències derivades de la infracció d’aquestes normes, obligant-se a mantenir indemne a NOVA RÀDIO LLORET de qualsevol reclamació per aquest motiu.

NOVA RÀDIO LLORET té a la disposició dels usuaris un canal de contacte (http://www.mediaset.es/contacta.html) per a informar sobre reclamacions, incidències o infraccions relacionades amb l’incompliment de la normativa aplicable.

5. Cessió de drets

Els continguts que els Usuaris de la Pàgina Web posin a la disposició de NOVA RÀDIO LLORETpodran ser comunicats públicament a través tant d’Internet com de qualsevol altre mitjà de comunicació que consideri oportú, propi o de tercer utilitzant qualsevol tecnologia coneguda o per conèixer que opera NOVA RÀDIO LLORET o una altra empresa col·laboradora.

A aquest efecte, l’Usuari de la Pàgina Web cedeix a NOVA RÀDIO LLORET, facultant expressament a aquesta per a cedir-los al seu torn a tercers, els drets de reproducció, comunicació pública, transformació i distribució dels continguts audiovisuals i dels textos que inclogui la Pàgina Web.

A títol enunciatiu, NOVA RÀDIO LLORET podrà explotar els continguts audiovisuals i textos posats a la seva disposició a través de la Pàgina Web pels Usuaris (i cedir a tercers la seva explotació) en Internet-xarxes socials, suports de vídeo, explotació en dispositius mòbils, i aplicacions desenvolupades per a ells, etc. Els drets s’entendran cedits pel màxim temps permès per la llei i sense cap limitació territorial. L’Usuari de Pàgines Web i Apps renuncia a qualsevol remuneració que pogués correspondre-li per la cessió referida en aquest punt a NOVA RÀDIO LLORET i/o qualsevol empresa del seu Grup.

6. Enllaços a la Web

En cas que NOVA RÀDIO LLORET permetés als Usuaris de la Pàgina Web incloure enllaços des de les seves pròpies pàgines web a Pàgines Web i Apps, aquests Usuaris hauran de complir els següents requisits:

Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que incloguin a la Pàgina Web o permetin la visualització dels seus continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del propi portal i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin juntament amb continguts aliens a Pàgines Web i Apps, de manera que:

(i) produeixi error, confusió o engany en els Usuaris sobre la veritable procedència dels continguts;

(ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial;

(iii) serveixi per a aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de NOVA RÀDIO LLORET, la web o els seus continguts;

(iv) de qualsevol altra forma que resulti prohibit per la legislació vigent o atempti contra els usos i costums de bon fer professional i lícita concurrència en el mercat.

7. Comentaris de continguts

En el cas que les la Pàgina Web posi a la disposició de l’Usuari diferents espais i/o eines de participació per a fomentar comentaris sobre continguts publicats.

L’Usuari haurà de registrar-se prèviament per a poder tenir accés a comentar continguts.

L’Usuari es compromet a comentar els continguts de la Pàgina Web de conformitat amb la llei, així com amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic i les presents condicions generals d’ús.

En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de manera manifesta fomentin l’odi, defensin l’actuació o ideals de qualsevol mena de grup o organització terrorista, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. No es toleren aquells missatges que atemptin contra el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, la pròpia imatge o violin secrets empresarials de tercers. Per això, els comentaris podran ser moderats per NOVA RÀDIO LLORET. L’Usuari és responsable de les manifestacions que aboqui o difongui en la web.

NOVA RÀDIO LLORET no és responsable dels comentaris publicats ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada pels Usuaris.

8. Política de Privacitat i Cookies

Consultar la Política de Privacitat i Política de Cookies

9. Cancel·lació dels Serveis

NOVA RÀDIO LLORET es reserva el dret de cancel·lar, en qualsevol moment i sense cap responsabilitat, qualsevol dels Serveis oferts a través de la Pàgina Web, incloent la possibilitat d’eliminar continguts prèviament seleccionats per a figurar en Pàgines Web i Apps.

10. Modificació de les Condicions generals d’ús de la Pàgina Web

NOVA RÀDIO LLORET es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, les presents condicions generals comprometent-se a comunicar les noves condicions que s’han introduït, si fos el cas.

Recomanem a l’Usuari la revisió periòdica de les nostres condicions legals ja que resultarà d’aplicació aquella que es trobi vigent en el moment d’ús de la Pàgina Web .

11. Fur

Si es produís qualsevol diferència entre les parts pel que fa a la interpretació, compliment i efectes d’aquestes Condicions Generals, sempre que no s’arribi a un acord acceptat per totes dues parts per a resoldre-la, les parts se sotmeten a la legislació espanyola i als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari.

12. Acceptació de les Condicions Generals

La navegació per Pàgines Web i ús d’Apps implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions generals.