Política de Privacitat

a) Introducció i definicions:
Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels serveis de Nova Ràdio Lloret, vostè podrà gaudir d’aquests serveis.
Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat dels Serveis Nova Ràdio Lloret com a Usuari de qualsevol dels mitjans o serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, programes…
Per al correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels serveis Nova Ràdio Lloret, es realitzen les següents definicions:
L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels serveis de Nova Ràdio Lloret per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions del Nova Ràdio Lloret, reflectides en el present document.
Nova Ràdio Lloret, abasta serveis, productes i accions promocionals, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, llocs web, vídeo sota demanda o similars.
La Política de Privacitat de Nova Ràdio Lloret són d’aplicació a:
– La navegació com a Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web de Nova Ràdio Lloret o aplicació mòbil de Nova Ràdio Lloret.
– L’accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o servei de Nova Ràdio Lloret.
– La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l’accés als continguts de Nova Ràdio Lloret, com ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv s’, PDA, Tauletes, ‘iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils , ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició a internet.
– La navegació i gaudi dels serveis Nova Ràdio Lloret que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de serveis ubicats al país d’accés o ubicats en un altre país.

b) Compliment de la normativa vigent:
Nova Ràdio Lloret, en estar ubicat a Espanya, està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.
Per tant, Nova Ràdio Lloret garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors .

c) Responsable del Fitxer:
Les dades personals recaptades a través de Nova Ràdio Lloret, seran incorporades un fitxer responsabilitat de Ens Autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar, empresa espanyola amb domicili al C / San Pere, 36, 17310 de Lloret de Mar, amb NIF: P6710203H.

d) Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris:
Les dades facilitades per l’usuari de Nova Ràdio Lloret són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:
– Facilitar un servei personalitzat per a l’Usuari.
– Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts per Nova Ràdio Lloret, mitjançant l’anàlisi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris.
– Mostra informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús de Nova Ràdio Lloret per part de l’Usuari.
– Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
– Gestionar les incidències i el manteniment dels serveis Nova Ràdio Lloret.

e) Tipus de dades recollides a través de Nova Ràdio Lloret:
Nova Ràdio Lloret recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús de www.novaradiolloret.org.
Aquestes dades estaran vinculades principalment a l’adreça IP des de la qual s’accedeix als serveis Nova Ràdio Lloret. Aquestes dades podran ser considerades com a dades personals en la mesura que permetin identificar o fer-li identificable.

D’aquesta manera, Nova Ràdio Lloret podrà vincular a aquestes dades la següent informació:
– Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines.
– Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels serveis de Nova Ràdio Lloret, així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió, dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la POLÍTICA de COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis. El registre a Nova Ràdio Lloret implica l’acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.
– Nova Ràdio Lloret també pot oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un servei de Nova Ràdio Lloret.

g) Menors d’edat:
Els menors de 14 anys no hauran d’utilitzar els serveis de Nova Ràdio Lloret sense consentiment dels seus pares o tutors.
En cas que Nova Ràdio Lloret detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors.

h) Drets dels Usuaris:
L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a Nova Ràdio Lloret, a través de correu postal al domicili de Nova Ràdio Lloret, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els serveis Nova Ràdio Lloret que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

i) Termini de conservació de les dades:
Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari dels Serveis Nova Ràdio Lloret; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.
En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

j) Legitimació per al tractament de les dades:
La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de Nova Ràdio Lloret.